ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ISO/IEC 17025:2017.

Είμαστε διαπιστευμένοι στην εκτέλεση μετρήσεων ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου από τον ΕΣΥΔ.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και εξασφαλίζει τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και, όσον αφορά το εργαστήριο, για μετρήσεις υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.

Το οφέλη από την εφαρμογή ενός ΣΔΠ είναι:

 • Αύξηση του κύρους της εταιρείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Έγκυρα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί ο πελάτης να εμπιστευθεί
 • Καλύτερη οργάνωση της εταιρείας και του εργαστηρίου
 • Αναγνώριση της ικανότητας του προσωπικού
 • Αναγνώριση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού του εργαστηρίου
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών

 

Τέλος, από τον Σεπτέμβριο του 2022 αποτελούμε μέλος του Διεθνούς Δικτύου Εργαστηρίων Αιολικής Ενέργειας Measnet.  Από τον συγκεκριμένο φορέα είμαστε αναγνωρισμένοι ότι παρέχουμε  υπηρεσίες Εκτίμησης Ανεμολογικών Συνθηκών (Site Assessment) επαρκώς και ότι οι εταιρεία μας πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες, τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια του Measnet ως προς την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.

 

 

ESYD ILAC combined logo MEASNET STAMP 1

Background for Green Section

πολλαπλα οφελη

Ειδικότερα, τα οφέλη από τη διαπίστευση κατά ISO/IEC 17025:2017 για την εκτέλεση μετρήσεων ταχύτητας & διεύθυνσης ανέμου είναι πολλαπλά και συνοψίζονται στα εξής:

 • Αξιοπιστία ανεμολογικών μετρήσεων μέσω :
  1. Ιχνηλασιμότητας στα πρότυπα μεγέθη
  2. Εφαρμογής τεκμηριωμένων μεθόδων
 • Ορθότερη εκτίμηση αιολικού δυναμικού.
 • Εκτίμηση αβεβαιότητας μετρήσεων, η οποία είναι πολύ σημαντική για τη μελέτη ευαισθησίας του επενδυτή.
 • Μείωση ρίσκου πριν την απόφαση για μία επένδυση.
benefits image

πολιτικη ποιοτητασ εργαστηριου

politiki piotitas ergastiriou

 

Το εργαστήριο προκειμένου να πετύχει ποιοτική εργασία δεσμεύεται ότι:

 1. Συνεργάζεται στενά με τους πελάτες της για να διασφαλίσει ότι έχει κατανοήσει με σαφήνεια τις ανάγκες τους. Επίσης, επιβεβαιώνει όλες τις συμφωνημένες απαιτήσεις μεταξύ της ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ε.Π.Ε. και των πελατών.
 2. Ποτέ δεν δίνονται υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν.
 3. Παρέχονται τα απαραίτητα μέσα και εκπαίδευση για να διατηρήσουμε ένα ικανό και αποτελεσματικό σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας.
 4. Προωθεί τη φιλοσοφία ότι κάθε ένας είναι προμηθευτής και πελάτης των συναδέλφων του.
 5. Διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται αμερόληπτα & εμπιστευτικά προς όφελος του πελάτη
 6. Το προσωπικό της ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ε.Π.Ε, που ασχολείται με τις δραστηριότητες δοκιμών και διακριβώσεων ενημερώνεται για την τεκμηρίωση του συστήματος ποιότητας και εφαρμόζει την πολιτική και τις διαδικασίες στην εργασία του.
 7. Η διοίκηση του εργαστηρίου, της ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ε.Π.Ε, δεσμεύεται για συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 και τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης.

Πέρα των άνωθεν η ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ε.Π.Ε. δεσμεύεται ειδικότερα για τα παρακάτω:

 1. Συμμόρφωση με τα σχετικά με το αντικείμενο των μετρήσεων τρέχοντα πρότυπα (Εθνικά, Ευρωπαϊκά, Διεθνή)
 2. Συμμόρφωση με τα ισχύοντα θεσμικά κείμενα (Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις κ.λ.π.), κανονισμούς και νομοθετημένες απαιτήσεις που επηρεάζουν το έργο του εργαστηρίου.
 3. Έγκαιρη παράδοση αποτελεσμάτων ελέγχων, δοκιμών και διακριβώσεων.
 4. Ανταγωνιστικές τιμές για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Τέλος, η ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ε.Π.Ε. με την διαπίστευσή της έχει δεσμευθεί :

 1. Στην αυστηρή τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, όπως καθορίζονται στο εγχειρίδιο ποιότητας.
 2. Στην υλοποίηση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων στόχων της Διοίκησης για την προοδευτική βελτίωση της ποιότητας, με την αναθεώρηση των ισχυουσών διαδικασιών βάσει των αποκτουμένων εμπειριών και την αναβάθμιση των δυνατοτήτων της με τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και την αντίστοιχη επιμόρφωση του προσωπικού της.
 3. Στην συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις του φορέα Διαπίστευσης του (ΕΣΥΔ) που διαπιστώνονται σε κάθε επιθεώρηση επιτήρησης του ΣΔΠ.

Χρησιμοι οροι

Επειδή υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στους όρους «πιστοποίηση» και «διαπίστευση», παρακάτω παρατίθενται οι διαφορές.

 1. Πιστοποίηση

  Διαδικασία με βάση την οποία κάποιο ουδέτερο τρίτο μέρος δίνει γραπτή διαβεβαίωση ότι κάποιο προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία συμμορφώνεται με συγκεκριμένες γνωστές απαιτήσεις που περιέχονται σε πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα.
  Η πιστοποίηση διεξάγεται από διαπιστευμένους για το σκοπό αυτό οργανισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη αξιοπιστία.

 2. Διαπίστευση

  Eίναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με τεκμηριωμένη επάρκεια.
  Δηλαδή είναι η επίσημη αναγνώριση ότι ένα εργαστήριο είναι ικανό να εκτελεί καθορισμένες διακριβώσεις ή δοκιμές ή καθορισμένους τύπους διακριβώσεων ή δοκιμών.

espa banner greek espa banner english