• Διεξαγωγή Αξιόπιστων Μετρήσεων

Αιολική Ενέργεια

Ανεμολογικές μετρήσεις

Η εταιρεία Ιστός Ανανεώσιμες διεξάγει ανεμολογικές μετρήσεις υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας. Για τον σκοπό αυτό, έχει οργανώσει εργαστήριο, το οποίο είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το ISO-17025/2005 με πεδίο διαπίστευσης τις μετρήσεις ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου.

Παρόλα αυτά, το εργαστήριο, εάν ζητηθεί, μετρά και καταγράφει και άλλα περιβαλλοντικά μεγέθη, τα οποία σύμφωνα με τα ακολουθούμενα πρότυπα και μεθόδους μετρήσεων επηρεάζουν την εκτίμηση του αιολικού δυναμικού της θέσης.

Επίσης, το εργαστήριο διεξάγει μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας , περιβαλλοντικών μεγεθών και ηλεκτρικών μεγεθών.

Η επιλογή της θέσης για μέτρηση του ανέμου γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη και ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες οδηγίες* του Measnet ως προς την εκτίμηση τοπικών ανεμολογικών συνθηκών.

Η εγκατάσταση κάθε μετρητικού ιστού γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC-61400-12-1 και πιστοποιείται από το εξουσιοδοτημένο και έμπειρο προσωπικό μας.

Οι ανεμολογικοί ιστοί ελέγχονται σε καθημερινή βάση ως προς τη σωστή λειτουργία των οργάνων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διαρκή σύγκριση της λειτουργίας του κύριου ανεμομέτρου με το ανεμόμετρο ελέγχου. Η σύγκριση βασίζεται σε παράρτημα του ISO/IEC 61400-12-1. Το εργαστήριο έχει αναπτύξει ειδικό, δικό του λογισμικό σε γλώσσα GNU Octave©, ώστε να γίνεται με επαναληψιμότητα η σύγκριση ελέγχου λειτουργίας.

Τέλος, το έμπειρο προσωπικό με χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού του εργαστηρίου, ανιχνεύει βάσει των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, εάν υπάρχουν δεδομένα προς απόρριψη (π.χ. παγώματα, βλάβες, παρεμβολές από κεραυνούς) ή αν πρόκειται απλώς περί άπνοιας.

Στα πλαίσια της πολιτικής του εργαστηρίου για την ποιότητα και στα πλαίσια της προσπάθειάς του να εξασφαλίσει ότι όλες οι μετρήσεις, των οποίων η ακρίβεια μπορεί να επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την αξιοπιστία, το κύρος και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των δοκιμών, διακριβώνει όλο τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία.

Με όλα τα παραπάνω, διασφαλίζεται η αξιοπιστία των μετρήσεων και τεκμηριώνεται η ορθή λειτουργία των ανεμολογικών ιστών.

Επιπρόσθετα, η Ιστός Ανανεώσιμες μπορεί να αναλάβει το σύνολο των υπηρεσιών που αφορούν τις ανεμολογικές μετρήσεις, όπως:


* MEASNET PROCEDURE: Evaluation of Site Specific Wind Conditions. Version 1, November 2009