• Μελέτη
  • Ανάπτυξη
  • Κατασκευή
  • Εγκατάσταση

Αιολική Ενέργεια

Ανεμολογικές μετρήσεις

Δικτυωτοί Ιστοί

Οι δικτυωτοί ιστοί της Ιστός Ανανεώσιμες έχουν μελετηθεί από εξειδικευμένους μηχανικούς ως προς την στατική επάρκεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις των:

• Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα (ΕΝ 1993)

• Ευρωκώδικας 1: Δυνάμεις σε κατασκευές (ΕΝ 1991)


Αντοχή*

ΜΟΝΤΕΛΟ Ύψος Υλικό Αντοχή σε ριπή ανέμου ** Πάγος πάχους***
N-500 42m S-355 97m/s ΑΝΕΥ
60m/s 12.5mm
45m/s 25mm
60m S-355 με νεύρα ενίσχυσης 79m/s ΑΝΕΥ
49m/s 12.5mm
37m/s 25mm
80m S-355 με νεύρα ενίσχυσης 68m/s ΑΝΕΥ
42m/s 12.5mm
31m/s 25mm

ΜΟΝΤΕΛΟ Ύψος Υλικό Αντοχή σε ριπή ανέμου ** Πάγος πάχους***
H-500 42m S-355 με νεύρα ενίσχυσης 122m/s ΑΝΕΥ
75m/s 12.5mm
56m/s 25mm
60m S-355 με νεύρα ενίσχυσης 100m/s ΑΝΕΥ
61m/s 12.5mm
46m/s 25mm
80m S-355 με νεύρα ενίσχυσης 85m/s ΑΝΕΥ
51m/s 12.5mm
39m/s 25mm

Διάγραμμα επιλογής κατάλληλου μοντέλου ιστού (N-500 ή Η-500)

Για 42m ιστό:

Για 60m ιστό:

Για 80m ιστό:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Βάρος τετράμετρου τμήματος: 60 kg περίπου.

• Τύποι χάλυβα: S355 για τους σωλήνες Φ60 (με πιστοποιητικό δοκιμής εφελκυσμού από διαπιστευμένο εργαστήριο).

• Επεξεργασία: επιψευδαργύρωση μετά τις συγκολλήσεις

• Τελικό φινίρισμα: βαφή στα χρώματα της ΥΠΑ με αντοχή σε UV ακτινοβολία (κόκκινο & άσπρο)

Ανάπτυξη και Σχεδιασμός

Για την πραγματοποίηση των μελετών, κατασκευάστηκε τρισδιάστατο μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων του ιστού, στο οποίο τοποθετήθηκαν οι οριακές συνθήκες και τα φορτία που καταπονούν τον ιστό.

Έγινε υπολογισμός των τάσεων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Nastran solver) ως προς την στατική επάρκεια της κατασκευής.

Εκτός από τα δικτυώματα και τα συρματόσχοινα ως σύνολο (assembly), έχουν προσομοιωθεί και τα επιμέρους σημαντικά εξαρτήματα (component analysis) ώστε να μην υπάρχει κανένα αδύνατο σημείο στον ιστό.

Βελτιστοποίηση και ανάλυση στατικής επάρκειας της περιστρεφόμενης βάσης του μοχλού ανέγερσης.

Βελτιστοποίηση και ανάλυση στατικής επάρκειας του επίπεδου πρόσδεσης.

Επανασχεδίαση και βελτιστοποίηση βάσης ανέγερσης.Κατασκευή και ποιοτικός έλεγχος  • Η κατασκευή των δικτυωτών ιστών γίνεται σε εγχώριο μηχανουργείο βάσει των κατασκευαστικών μας σχεδίων και με την επίβλεψή μας
  • Οι σωλήνες και οι συγκολλήσεις των δικτυωτών ιστών έχουν ελεγχθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο

* Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ιστών ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω της συνεχούς μελέτης και βελτίωσής τους.
** Η αντοχή αναφέρεται σε συγκεκριμένη διάταξη των αγκυρώσεων, η οποία θα δοθεί από την Ιστός Ανανεώσιμες ΕΠΕ.
*** Το πάχος πάγου αναφέρεται σε ομοιόμορφα κατανεμημένο πάγο με πυκνότητα 500kg/m3