Διαπίστευση

Το εργαστήριο της Ιστός Ανανεώσιμες είναι διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005 από το ΕΣΥΔ για την εκτέλεση μετρήσεων ταχύτητας & διεύθυνσης ανέμου. Δείτε το σχετικό πιστοποιητικό διαπίστευσης.

Ως εκ τούτου, το εργαστήριο μας ακολουθεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και εξασφαλίζει τις σύγχρονες απαιτήσεις για μετρήσεις υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.

Το οφέλη από την εφαρμογή ενός ΣΔΠ όπως προδιαγράφει το ISO 17025 είναι:

 • Αύξηση του κύρους του εργαστηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Έγκυρα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί ο πελάτης - εσωτερικός και εξωτερικός - να εμπιστευθεί
 • Καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου
 • Αναγνώριση της ικανότητας του προσωπικού
 • Αναγνώριση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού του εργαστηρίου
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών

Ειδικότερα, τα οφέλη από τη διαπίστευση κατά ISO/IEC 17025:2005 για την εκτέλεση μετρήσεων ταχύτητας & διεύθυνσης ανέμου είναι πολλαπλά και συνοψίζονται στα εξής:

 • Αξιοπιστία Ανεμολογικών Μετρήσεων μέσω :
 • Ιχνηλασιμότητας στα πρότυπα μεγέθη
 • Εφαρμογής τεκμηριωμένων μεθόδων
 • Ορθότερη εκτίμηση Αιολικού Δυναμικού.
 • Εκτίμηση αβεβαιότητας μετρήσεων, η οποία είναι πολύ σημαντική για τη μελέτη ευαισθησίας του επενδυτή.
 • Μείωση ρίσκου πριν την απόφαση για μία επένδυση.

Η πολιτική του εργαστηρίου για την ποιότητα συνοψίζεται ως ακολούθως:


  Το εργαστήριο προκειμένου να πετύχει ποιοτική εργασία δεσμεύεται ότι:
 • Συνεργάζεται στενά με τους πελάτες για να διασφαλίσει ότι έχει κατανοήσει με σαφήνεια τις ανάγκες τους.
 • Επιβεβαιώνει όλες τις συμφωνημένες απαιτήσεις μεταξύ της ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ε.Π.Ε. και των πελατών.
 • Ποτέ δεν δίνει υποσχέσεις που δεν μπορεί να τηρήσει.
 • Παρέχει τα απαραίτητα μέσα και την εκπαίδευση για να διατηρήσει ένα ικανό και αποτελεσματικό σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Προωθεί τη φιλοσοφία του ότι κάθε ένας είναι προμηθευτής και πελάτης των συναδέλφων του.
 • Διασφαλίζει ότι σε όλες τις δραστηριότητες δεν συμβιβάζεται, όσον αφορά την αμεροληψία και την ακεραιότητα.
Χρήσιμοι Όροι

Επειδή υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στους όρους «πιστοποίηση» και «διαπίστευση», παρακάτω παρατίθενται οι διαφορές.

Πιστοποίηση: Διαδικασία με βάση την οποία κάποιο ουδέτερο τρίτο μέρος δίνει γραπτή διαβεβαίωση ότι κάποιο προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία συμμορφώνεται με συγκεκριμένες γνωστές απαιτήσεις που περιέχονται σε πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα. Η πιστοποίηση διεξάγεται από διαπιστευμένους για το σκοπό αυτό οργανισμούς, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη αξιοπιστία.

Διαπίστευση: είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με τεκμηριωμένη επάρκεια. Δηλαδή είναι η επίσημη αναγνώριση ότι ένα εργαστήριο είναι ικανό να εκτελεί καθορισμένες διακριβώσεις ή δοκιμές ή καθορισμένους τύπους διακριβώσεων ή δοκιμών.